Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Vergoeding naturaverzekering.

20071217 2007069 Factuur uitvaart

Klacht:

De uitvaart was niet door een ondernemer uitgevoerd welke de verzekeraar had aangewezen en om die reden keerde de verzekeraar een bedrag uit overeenkomend met de kosten welke zij gemaakt zou hebben, indien zijzelf een uitvaartondernemer zou hebben ingeschakeld. Klager was het daar niet mee eens, want hij had het overlijden wel gemeld, er was een afspraak gemaakt voor de volgende morgen ter bespreking van de uitvaart, maar de uitvaartondernemer was niet gekomen.Bij telefonische navraag die morgen bij de uitvaartondernemer bleek deze van niets te weten en hij kon niet op korte termijn komen. Klager had daarop besloten een andere ondernemer in te schakelen en hij stelde zich op het standpunt dat de verzekeraar de gehele rekening van de uitvaart diende te betalen. De verzekeraar weigerde dat.

Uitspraak:

Onderzoek wees uit dat het overlijden wel degelijk door klager gemeld was, maar een half uur naderhand had hij nogmaals gebeld met de mededeling dat hij de lokale uitvaartondernemer opdracht had gegeven om het lichaam over te brengen naar het uitvaartcentrum van die lokale uitvaartondernemer. Bij een vorig sterfgeval was dat ook zo gegaan, dus klager was van mening dat hij juist had gehandeld. Echter, bij de verzekeraar was dit handelen van klager opgevat als het eigenmachtig inschakelen van een uitvaartondernemer voor de gehele uitvaart en daarom was de afspraak voor het regelgesprek de volgende morgen geannuleerd.Een duidelijk geval van miscommunicatie, maar daar dient de verzekeraar/uitvaartondernemer toch op bedacht te zijn.Een probleem bij de financiële afhandeling vormde de halsstarrige houding van klager om aan de verzekeraar/uitvaartondernemer inzage te geven in de door hem ontvangen rekening. Ondanks dat hem dat meermalen was gevraagd en ook de reden voor het opzenden van de nota was aangegeven, bleef klager bij zijn standpunt dat alle kosten maar betaald moesten worden en schakelde hij de Ombudsman in. Deze verbond aan behandeling van deze klacht wel de voorwaarde dat hij een kopie van de rekening zou ontvangen.Na ontvangst van de rekening heeft de Ombudsman vastgesteld welke leveringen en diensten onder de betreffende naturaverzekering vielen. De daarvoor in rekening gebrachte bedragen dient de verzekeraar te betalen ook al zijn de in rekening gebrachte bedragen gebaseerd op tarieven welke hoger zijn dan de tarieven welke de verzekeraar/uitvaartondernemer zelf hanteert. De in rekening gebrachte bedragen voor niet verzekerde verstrekkingen ( samen ongeveer € 1.000,00) komen echter voor rekening van klager, want die kosten had hij bij uitvoering van de uitvaart door/namens de verzekeraar ook moeten betalen.Tot bovenstaande oplossing hadden klager en verzekeraar ook samen kunnen komen als klager niet weigerachtig was geweest in het ter inzage geven van de ontvangen rekening.Vanwege deze houding van klager is het door verzekeraar te betalen bedrag naar beneden bijgesteld, aangezien klager bij deze klacht geen gehoor heeft gegeven aan een gerechtvaardigd verzoek tot medewerking.