Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Afmeting grafsteen

20061214 2006062 Grafsteen

Klacht:

Klager wenste een grafsteen van 190x100cm te plaatsen, terwijl de beheerder niet verder wenste te gaan dan 165x100cm. Klager beriep zich op het feit dat er geen beperkingen in het reglement waren opgenomen en dat hij dus recht had op plaatsing van een steen van de door hem gewenste afmeting. De klacht ging nog over twee andere onderwerpen,welke hier buiten bespreking zullen blijven.

Uitspraak:

Het bewuste graf lag op de hoek van twee hoofdpaden en dicht bij een werkschuur.Partijen hadden tijdens een kort geding al afgesproken dat in het betreffende graf een bijzetting kon plaatsvinden, maar dat een grafbedekking op tenminste 125 cm afstand van de werkschuur moest blijven. De graven liggen in een aantal rijen direkt achter elkaar, gescheiden door betonnen paaltjes met een grafnummer. Bij het bewuste graf was de afstand tussen het eigen grafnummerpaaltje en het achterliggende paaltje 190 cm, dus claimde klager deze gehele ruimte voor plaatsing van een monument. De begraafplaats was van mening dat er tussen het eind van de grafsteen en het nummerpaaltje van het achterliggende graf een ruimte van ongeveer 25 cm diende vrij te blijven voor doorloop. Bij alle graven was deze vrije ruimte ook aangehouden, behalve bij een graf dat dicht naast het bewuste graf ligt.Bij dat graf was, als enige op de gehele begraafplaats, de ruimte tussen de grafnummerpaaltjes geheel door de steen in beslag genomen; zelfs was het eigen nummerpaaltje verzet om de steen te kunnen plaatsen. Deze inbreuk op het gebruik wenst de beheerder bij de eerstkomende inlage te herstellen. Het beroep van klager op het ontbreken van regels over afmetingen van grafstenen is niet gehonoreerd. Een overeenkomst dient ook nog naar redelijkheid en billijkheid te worden uitgevoerd, terwijl het zeer duidelijk is dat het plaatselijke gebruik met zich meebrengt dat aan de achterzijde van de grafsteen een doorgang van ongeveer 25 cm dient over te blijven. Dit in aanmerking nemende en gezien het feit dat aan de voorzijde rekening moest worden gehouden met de gemaakte afspraak over de afstand van 125 cm tot de werkschuur is aan klager te kennen gegeven dat hij een grafsteen van 165x100 op het graf kon plaatsen.