Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Compensatieregeling hogere kosten rouwvervoer ten gevolge van COVID-19

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft behoefte aan een meldpunt voor aanvragers in het kader van de tegemoetkoming voor nabestaanden die geconfronteerd worden met hoge kosten van het rouwvervoer, omdat de overledene bij leven verplaatst is naar een verder gelegen ziekenhuis vanwege de Coronacrisis.

Het Ministerie van BZK heeft de Ombudsman gevraagd om als aanspreekpunt voor die aanvragen te fungeren, waartoe de Ombudsman bereid is.

Het gaat nadrukkelijk om in rekening gebrachte kosten die niet waren voorzien, die niet door de uitvaartverzekering van de overledene worden gedekt en waarvoor de uitvaartverzekeraar en de uitvaartondernemer geen coulance hebben willen betrachten.

Om een aanvraag voor vergoeding in behandeling te nemen dient u de navolgende gegevens aan de Ombudsman te verschaffen:

 

  • De factuur die de uitvaartondernemer heeft toegestuurd aan de nabestaande(n) waarin de vervoerskosten zijn vermeld;
  • Een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, waaruit blijkt dat de extra kosten van het rouwvervoer niet door de polis worden gedekt (indien van toepassing);
  • Indien dit niet mogelijk is: naam van de verzekeraar en polisnummer van de uitvaartverzekering;
  • Een akte van overlijden;
  • Een ingevuld declaratieformulier van BZK ten behoeve van de betaling;
  • Een bankafschrift ten behoeve van de administratie van de declarant in de betalingssystemen (aanvrager);

De Ombudsman zal de juistheid van de verstrekte gegevens controleren. Bij gebleken juistheid zal de Ombudsman de informatie aan BZK zenden. BZK zorgt voor de rechtstreekse betaling aan nabestaanden en informeert nabestaanden over de uitkering van het gevraagde bedrag.

De aanvrager dient toestemming te geven om persoonsgegevens te verwerken en te delen met de Minister van BZK en de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. De aanvrager heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken.

De aanvrager heeft voorts het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.