Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onjuiste kostenopgave

20071007 2007026 Begroting en Voorlichting

Klacht:

De overleden echtgenote van klager had een natura-verzekering afgesloten via een uitvaartondernemer. Omdat de regeling op zondag plaatsvond kon de medewerker niet controleren of de verzekering nog geldig was. Om die reden stelde hij een kostenraming op voor de totale kosten van de uitvaart en liet deze , onder protest, door klager tekenen. Op de vraag welk bedrag klager zou moeten betalen werd hem te verstaan gegeven dat hij op ongeveer € 500,00 moest rekenen. De rekening kwam op het dubbele uit.

Uitspraak:

Het zal best zo zijn dat een medewerker op zondag niet kan controleren of een verzekering wel of niet geldig is, maar op maandag kan hij dat wel. Het had op de weg van de uitvaartmedewerker gelegen om de opdrachtgever een juiste kostenraming ter tekening voor te leggen toen de geldigheid van de verzekering duidelijk was. Het laten tekenen voor een bedrag dat ongeveer het 10-voudige is van hetgeen voor rekening van de opdrachtgever zal komen acht ik onbehoorlijk. Het is trouwens ook in strijd met artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden waarin is opgenomen dat de kostenopgave moet aangeven welk bedrag voor rekening van de opdrachtgever komt.Omdat de kostenopgave achteraf niet volledig bleek kwam de rekening aanzienlijk hoger uit. De ondernemer bleef van mening dat er, naar zijn opvatting, geen redenen aanwezig waren om de rekening te verminderen. Deze mening deelde de Ombudsman niet en stelde de rekening vast op een bedrag dat overeen kwam met de gedane uitspraken bij de regeling.