Ombudsman Uitvaartwezen
De Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen behandelt klachten van consumenten over de uitvaartbranche

Onjuiste informatieverstrekking

20080804 2008009 Begroting en Voorlichting

Klacht:

Bij de regeling van de uitvaart had de medewerker van het uitvaartbedrijf geen kostenraming opgesteld omdat een aantal posten op dat moment niet bekend waren. Wel had hij een tweetal polissen ingenomen en daarbij aangegeven dat de te verwachten uitkering voldoende zou zijn voor de uitvaartkosten. Desondanks werd een kostenraming opgesteld welke een te betalen bedrag van ongeveer € 450,00 aangaf en moest klaagster deze kostenraming ondertekenen op straffe van niet uitvoeren van de uitvaart. Tegen deze handelwijze diende klaagster een klacht in.

Uitspraak:

Bij onderzoek door de Ombudsman bleek dat de verwerking van de kosten op een juiste wijze was uitgevoerd. De verrekening van de ingenomen polissen was door de uitvaartondernemer op een andere wijze verricht dan de specificatie, welke opdrachtgeefster van de verzekeraar had ontvangen, maar het totaal te verrekenen bedrag was in mindering gebracht. Wel werd de werkwijze van de uitvaartondernemer met betrekking tot de kostenraming en het laten ondertekenen daarvan door de Ombudsman niet passend geoordeeld. Immers, van een uitvaartondernemer mag verwacht worden dat hij enerzijds tot opstelling van een kostenraming kan komen en anderzijds dat hij zich onthoudt van ongefundeerde uitspraken over dekking van de uitvaartkosten door verzekeringsuitkeringen. Doet hij deze uitspraken toch dan zullen de gevolgen ook voor hem zijn. Om die reden werd de klacht toegewezen en is de rekening vervallen.